ท่านต้องการให้ อบต.บ้านข่อย พัฒนาด้านใดมากที่
ด้านคมนาคม ( 3 )
50.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
33.33%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%