หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านข่อย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายผจญศักดิ์ เงินพูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 
  ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในรูปของเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีการร่วมกลุ่มอาชีพ สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและผู้รับผิดชอบศูนย์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ของตนเองส่งเสริมการจัดตั้งตลาดกลางในการจัดจำหน่ายสินค้าและชุมชน สิ้นค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนปุ๋ย
 
 
  ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและต่อเนื่อง โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย และบูรณาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชน สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ การควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง และแหล่งชุมชนทั่วไป ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน และจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนพิการได้มีวัสดุครุภัณฑ์ในการออกกำลังกาย ทำกายภาพบำบัด ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และคนพิการได้ร่วมกันทำกิจกรรมและนันทนาการ ในโอกาสต่าง ๆ ทำให้รู้สึกดีต่อสังคมที่ไม่ถูกทอดทิ้ง และสิ่งของให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน เยาวชนเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภททุกระดับ สนับสนุนติดตั้ง ปรับปรุงเสียงตามสาย การจัดทำเวทีประชาคม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างที่อ่านหนังสือ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกประเภทและลานกีฬา สนับสนุนงานวันสำคัญทางศาสนา และการสนับสนุนกิจกรรมของอำเภอเมือง และจังหวัดลพบุรี
 
 
  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ตามสายคันคลองต่าง ๆ และสะพานข้ามสร้างและ บูรณะสาธารณูปการและติดตั้งไฟฟ้า ป้ายประชาสัมพันธ์ จราจร และก่อสร้างปรับปรุง บำรุงศาลา ลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ
 
 
  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่ออุปโภค - บริโภค ขุดลอกคลอง ซ่อมแซมบานประตูเปิด - ปิด และตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อยมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร
 
 
  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามอำนาจและหน้าที่ ในการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติงานราชการ และการเลือกตั้งที่โปร่งใส สนับสนุนงบประมาณในการบริการจัดการภายในองค์กรทุกด้านให้มีความพร้อม ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กร
 
 
  การณรงค์ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการรักธรรมชาติและความสะอาด การก่อสร้าง การปรับปรุงสำนักงาน สวนธารณะ และการเก็บขยะให้ถูกสุขลักษณะ