หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
.......................
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 


นายพิทักษ์รัฐ ระวังกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
 
 


นางนันทิตา แสงอาทิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางครองทรัพย์ อาจสมบุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางวรรณา ชาตรี
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาววิไล ศรีเมือง
นักวิชาการศึกษา


นางเจนพา ปานมา
ครูผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน


นายเกรียงไกร อินทร์คำนึง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัย