หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพิทักษ์รัฐ ระวังกิจ
ปลัด องค์การบริหารส่วตำบลบ้านข่อย
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางนวพร รุกขชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนันทิตา แสงอาทิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายประจักรษ์ สนามทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง