หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายพิทักษ์รัฐ ระวังกิจ
ปลัด องค์การบริหารส่วตำบลบ้านข่อย
โทร : 081-646-2174
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 
นางนวพร รุกขชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ระดับกลาง)
โทร : 085-422-3222
นางนันทิตา แสงอาทิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-771-9532
นางนันทิตา แสงอาทิตย์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง