หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพิทักษ์รัฐ ระวังกิจ
ปลัด องค์การบริหารส่วตำบลบ้านข่อย
โทร : 081-646-2174
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางนวพร รุกขชาติ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-422-3222


นางนันทิตา แสงอาทิตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-771-9532


นายประจักรษ์ สนามทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-947-8556