หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 กระเป๋าผ้าด้นมือ
   
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2558
 

 

     
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บการสอบแข่งขัน พศ 2560 [ 8 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอน การย้ายฯ [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครู อบต. พ.ศ.2561 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)