หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯ ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว48) [บัญชีรายชื่อเครือข่าย ฯ] 12 ม.ค. 2550
การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0805/ว55) [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย1(ต่อ)] 12 ม.ค. 2550
การประชุมชี้แจงการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว93) 12 ม.ค. 2550
การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว4564) 11 ม.ค. 2550
โครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (มท 0808.3/196) 11 ม.ค. 2550
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (มท 0891.4/ว83) 11 ม.ค. 2550
การพัฒนาความรู้ของข้าราชการในส่วนราชการ (มท 0812/ว47) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระดับ 8ว) 11 ม.ค. 2550
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ 7ว 11 ม.ค. 2550
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551-2553) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว082) 10 ม.ค. 2550
สรุป ข้อสั่งการในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2549 วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2549 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว18) 10 ม.ค. 2550
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ของ อปท. (มท 0810.5/ว7) 10 ม.ค. 2550
การประชุมสัมมนาเรื่อง "หนึ่งทศวรรษพนักงานส่วนตำบล ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/35) 10 ม.ค. 2550
แจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน(username พร้อม password) ในการบันทึกและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สำเนาหนังสืออ้างถึง] 10 ม.ค. 2550
แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0810.4/ว4524) 9 ม.ค. 2550
การ เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2550 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว52) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 9 ม.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว56) 9 ม.ค. 2550
ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ให้การสนับสนุนและวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง (มท 0890.4/ว32) 8 ม.ค. 2550
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนนายกเทศมนตรีในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง (ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว024) 4 ม.ค. 2550
โครงการฝึกอบรมข้าราชการที่จะเลื่อนระดับ 8 วันที่ 21-26 มกราคม 2550 3 ม.ค. 2550
<< หน้าแรก...     920      921      922      923     (924)     925      926      927      928     ....หน้าสุดท้าย >> 933