หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
.......................
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย อาศัยอำนาจมาตรา 26 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามวัน เวลา และสถานที่ได้กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือและความสะดวกจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อยให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่พนักงานสำรวจขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดอื่น รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ป้ายที่มีการติดตั้งใหม่/ป้ายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกป้ายพร้อมถ่ายรูป เป็นต้น จึงขอให้เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองจัดเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาโฉนดที่ดิน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 036-785567 ในวันและเวลาราชการ
ทั้งนี้ จะเริ่มทำการออกสำรวจระหว่างวันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ  วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ. 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2564 เวลา 12.43 น. โดย คุณ จีรวรรณ สมบูรณ์

ผู้เข้าชม 76 ท่าน