หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
วัดข่อยใต้
ศูนย์รวมจิตใจ ชาวตำบลบ้านข่อย
นายชนะ อินทร์คำนึง
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานขอย
“เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”
วิสัยทัศน์ อบต.บ้านข่อย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย
1
2
3
 
 
 
     
 
 
 


นายสุรพล ศิลธรรม
ประธานสภา
 รองประธานสภาเลขานุการสภา
 
 


นางราตรี มานพ
สมาชิกสภาอบต. ม.1


นางสาวรัตติกาล สินสกุล
สมาชิกสภาอบต. ม.1


นายสมชาย มานพ
สมาชิกสภาอบต. ม.2


นายไพโรจน์ เอี่ยมทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. ม.2


นายชาตรี หงษ์ทอง
สมาชิกสภาอบต. ม.3


นางนิสา เฑียรสิงห์
สมาชิกสภาอบต. ม.3


นายศักดิ์ชัย ฉุนหอม
สมาชิกสภาอบต. ม.4


นายธงชัย อภัยพัฒน์
สมาชิกสภาอบต. ม.4


นายโกสนธิ์ ชะนะภัย
สมาชิกสภาอบต. ม.5


นายพงษดร มีสุข
สมาชิกสภาอบต. ม.5


นายกฤษณะ ฟักมณี
สมาชิกสภาอบต. ม.6


นางสาวมาลี ชะเอมจันทร์
สมาชิกสภาอบต. ม.6


นายสุธิ นูมะหันต์
สมาชิกสภาอบต. ม.7


นางดรุณี คงเรียน
สมาชิกสภาอบต. ม.8


นางปันจะ ฉ่ำสุวรรณ
สมาชิกสภาอบต. ม.8


นางสาวสุวีวรรณ แพอำไพ
สมาชิกสภาอบต. ม.10


นางสุลัดดา กระแสอรรถ
สมาชิกสภาอบต. ม.10


นายจำนงค์ จันทร์อ่อน
สมาชิกสภาอบต. ม.11